ועדת השקעות  נבחרה בישיבה מס' 11/16 מתאריך 25/10/16

ועדת השקעות נבחרה בישיבה מס' 11/16 מתאריך 25/10/16

מזכיר , גזבר , יועמ"ש