טוען נתונים...

עדכונים :

חוק חופש המידע

מידע:

כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

קבלת מידע: 

לרבות עיון, צפייה, האזנה, העתקה, צלום, קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל דרך אחרת בהתאם לסוג המידע וצורת החזקתו.

ממונה על העמדת מידע לצבור: 

מי שמונה ע"י ראש הרשות הציבורית לטפול בבקשות לקבלת מידע ויישום הוראות חוק חופש המידע.

ממונה (זמני) גזבר המועצה נאסיף מואיס 

כתובת: גזברות, מועצה מקומית ראמה , ת.ד. 2 ראמה 30055

נאסיף מוויס, גזבר המועצה, 6313214 –052, nasif@rame.muni.il

נוהל הגשת בקשה למידע והטפול בבקשה:

 • בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה
 • אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו
 • מתן המידע מותנה בתשלום אגרת בקשה, אגרת טפול ואגרת הפקה
 • המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות הציבורית, ואין הרשות חייבת לעבד את המידע לצרכיו של המבקש

מועדים לטיפול בבקשת מידע:

הודעה למבקש על החלטה בבקשה – תוך 30 יום מקבלת הבקשה. במקרה הצורך, ניתן להאריך את התקופה האמורה ב-30 ימים נוספים, תוך הודעה ונימוק בכתב. ראש הרשות הציבורית רשאי להאריך הארכה נוספת את תקופת הטיפול בבקשת המידע, אם בשל היקפו או מורכבותו של המידע המבוקש. ההארכה הנוספת לא תעלה על 60 ימים.

החליטה הרשות הציבורית להעמיד את המידע לרשות המבקש, תבוצע החלטתה תוך 15 ימים, זולת אם קבע/ה הממונה מטעמים מיוחדים כי ההחלטה תבוצע במועד מאוחר יותר.

המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות הציבורית, ואין הרשות חייבת לעבד את המידע לצרכיו של המבקש

אם לא טופלה הבקשה לקבלת מידע לפי מועדים הקבועים בחוק, לרבות הארכת המועדים – לא תגבה אגרות טיפול והפקה

אגרות:

שרת המשפטים התקינה תקנות הקובעות את גובה האגרות בעד בקשה לקבלת מידע ובעד הפעולות הכרוכות באותו המידע המבוקש ומסירתו. קביעת האגרות תעשה תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו.

גובה האגרה עפ"י עדכון מ- 11/2018 : 

אגרת בקשה – 20 ₪

אגרת טפול – 30 ₪ , לכל שעת עבודה בטפול בבקשה, החל מהשעה הרביעית

אגרת הפקה – 0.20 ₪ לכל עמוד צלום או פלט מחשב, או 2.5 ₪ לתקליטור.

פטור מאגרה:

מידע שאדם מבקש על אודות עצמו זכויותיו פטור מאגרת בקשה וכן מאגרת טפול החל בשעה הרביעית

לא תיקבע אגרה בעד מידע אשר יש להעמידו לרשות הצבור, אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע

עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות פטורה מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה ראשונות החל בשעה הרביעית

מקבלי גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה/חוק מזונות/חוק נכי רדיפות הנאצים / אסירי ציון/נכה אי כושר השתכרות 75% ומעלה.

דרכי תשלום האגרה: 

העברה בנקאית למועצת ראמה, בנק מרכנתיל ראמה חשבון 3735, מספר בנק 17, סניף: 643 .

לאחר ההעברה הבנקאית יש לעדכן את גזבר הערייה נאסיף מואיס בדואר אלקטרוני: nasif@rame.muni.il

על ביצוע התשלום, באמצעות משלוח העתק מסמך הבנק על ההעברה הכספית ופרטי המשלם.

נימוקים עיקריים לדחיית בקשה למידע:

 • הטפול בבקשה מצריך הקצאת משאבים רבה
 • המידע נמצא ברשות הציבורית למעלה מ-7 שנים ואיתורו כרוך בקושי של ממש
 • לא ניתן לאתר את המידע
 • מידע שבגילויו יש חשש לביטחון המדינה
 • מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות
 • מדיניות בשלבי עיצוב, דיונים פנימיים
 • מידע העלול לשבש תפקוד הרשות
 • סוד מסחרי או מקצועי
 • שיטות עבודה של רשות האוכפת החוק
 • מידע אשר אין לגלותו על פי כל דין

ערעור:

המבקש רשאי לערער על החלטת הממונה בתוך 45 ימים מיום מסירת החלטת הממונה לבית המשפט לעניינים מינהליים.

הגנה על צד שלישי: 

נתבקש מידע הכולל פרטים אודות צד שלישי, אשר מסירתם עלולה לפגוע בצד השלישי – תודיע הרשות הציבורית לצד השלישי בכתב על דבר הגשת הבקשה ועל זכותו להתנגד למסירת המידע ותודיע על כך למבקש

צד שלישי שקיבל הודע, רשאי להודיע לרשות תוך 21 ימים כי הוא מתנגד לבקשה (רצוי בציון נימוקים)

החליטה הרשות הציבורית לדחות את התנגדותו של הצד השלישי, תמציא לו בכתב את החלטתה המנומקת ותודיע לו על זכותו לעתור נגד החלטתה על פי חוק זה

לא תאפשר הרשות הציבורית את קבלת המידע המבוקש, בטרם חלפה התקופה להגשת העתירה או בטרם הוחלט לדחותה