טיוטת תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס'…), התשע"ט-2019

קריטריונים להנחת ארנונה

צו ארנונה לשנת 2019 מ.מ.ראמה