תקציב 2018

תקציב המועצה המקומית ראמה לשנת הכספים 2018