תקציב 2017

תקציב המועצה המקומית ראמה לשנת הכספים 2017