תקנות 2019

טיוטת תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס'…), התשע"ט-2019