מכרז פומבי מספר 5

מכרז פומבי מספר 5
הזמנה לקבלת הצעות תכנון, הקמה, הפעלה, שירות ותחזוקה של מערכות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית במסדרת אסדרת גגות קטנים במועצה מקומית ראמה