ישיבת מליאת המועצה מס_ 11 לשנת 2017

ישיבת מליאת המועצה מס_ 11 לשנת 2017