ישיבת מליאת המועצה מס_ 01לשנת 2018

ישיבת מליאת המועצה מס_ 01לשנת 2018