ישיבת מליאה לא מן המנין מס_ 12 לשנת 2016

ישיבת מליאה לא מן המנין מס_ 12 לשנת 2016