ישיבת מליאה לא מן המנין מס_ 11 לשנת 2015

ישיבת מליאה לא מן המנין מס_ 11 לשנת 2015