ישיבת מועצה מיוחדת מס_ 1 לשנת 2016

ישיבת מועצה מיוחדת מס_ 1 לשנת 2016