מכרז למתן שירותי אכיפה משפטית ותביעה בתחומים מוניציפאליים (למעט תכנון ובנייה)

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – עד ליום ב', תאריך   11.1.2021 בשעה 12:00.

מועד אחרון להגשת ההצעות – עד ליום ה', תאריך 21.01.2021 בשעה 12:30.

פרטי האשכול  טלפון: 04-8276500, כתובת דוא"ל: oshrit@bkerem.org.il

מצ"ב קובץ המכרז