Go to the menu Go to page content Go to the bottom menu

קבצים להורדה

סינון לפי
  • בטחון
  • גבייה
  • גזברות ורכש
  • הנדסה
  • חינוך
  • משפטית
  • רווחה
  • תברואה
  • תיירות וספורט
מציג 161 תוצאות מתוך 161
קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי. ושבעגט ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה - לתכי מורגם
קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי. ושבעגט ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף,קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף
קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי. ושבעגט ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף קונדימנטום
קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי. ושבעגט ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה - לתכי מורגם
קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי. ושבעגט ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה - לתכי מורגם
קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי. ושבעגט ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה - לתכי מורגם
קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי. ושבעגט ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה - לתכי מורגם
קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי. ושבעגט ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה - לתכי מורגם
קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי. ושבעגט ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה - לתכי מורגם
קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי. ושבעגט ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה - לתכי מורגם
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית
קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי. ושבעגט ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה - לתכי מורגם
צו ארנונה לשנת 2019 מ.מ.ראמה
קריטריונים להנחת ארנונה
טיוטת תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס'...), התשע"ט-2019
אישור תקציב מ.מ ראמה לשנת 2019
תקציב המועצה המקומית ראמה לשנת הכספים 2018
תקציב המועצה המקומית ראמה לשנת הכספים 2017
תקציב מועצה מקומית ראמה לשנת הכספים 2016
דוחות כספיים 2017
דרוש/ה מרפא/ה בעיסוק
דרושים/ות רכז/ת ומדריך/ה לתוכנית הט"ף
קובץ התקנות
חוק עזר לכפר ראמה (אגרת ביוב) - 1999
בקשה לקבלת הנחה מארנונה לבניין ריק
טופס בקשה לפטור לבנין שנהרס או ניזק
טופס בקשה לקבלת פטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור
טופס השגה
קריטריונים להנחת ארנונה
ספר ספקים וקבלנים 2017-2018
ישיבת הנהלה מקדימה לישיבת המועצה מס_ 2 לשנת 2018
ישיבת הנהלה מקדימה לישיבת המועצה מס_ 3 לשנת 2018
ישיבת הנהלה מקדימה לישיבת מליאה מס_6 שנת 2018
ישיבת הנהלה מקדימה למליאת המועצה מס_01 לשנת 2018
ישיבת מליאה מס_ 2 לשנת 2016
ישיבת מליאה מס_ 4 לשנת 2018
ישיבת מליאה מס_ 5 לשנת 2018
ישיבת מליאת המועצה מס_ 01לשנת 2018
ישיבת המליאה מס_ 10 לשנת 2017
ישיבת הנהלה מס_ 1 לשנת 2017
ישיבת מליאה מס_ 4 לשנת 2017
ישיבת מליאה מס_ 06 לשנת 2017
ישיבת מליאה מס_ 07 לשנת 2017
ישיבת מליאה מס_ 08 לשנת 2017
ישיבת מליאה מס_ 09 לשנת 2017
ישיבת מליאה מס_5לשנת 2017
ישיבת מליאת המועצה מס_ 11 לשנת 2017
ישיבת מועצה מיוחדת מס_ 1 לשנת 2016
ישיבת מועצה מן המניין מס_ 2 לשנת 2016
ישיבת מועצה מן המניין מס_ 3 לשנת 2016
ישיבת מליאה לא מן המנין מס_ 12 לשנת 2016
ישיבת מליאה מס_ 4 לשנת 2016
ישיבת מליאה מס_ 5 לשנת 2016
ישיבת מליאה מס_ 8 לשנת 2016
ישיבת מליאה מס_ 9 לשנת 2016
ישיבת מליאה מס_ 10 לשנת 2016
ישיבת מליאה מס_ 11 לשנת 2016
ישיבת מליאה לא מן המנין מס_ 11 לשנת 2015
ישיבת מליאה מן המנין מס_ 12 לשנת 2015
מכרז דשא סינטטי
מליאה 1-2019
מליאה 2-2019
מליאה 3-2019
מליאה 5-2019
מליאה 6-2019
מליאה 7-2019
מליאה 9-2019
מליאה 10-2019
מליאה 11/2019
מליאה 12/2019
מליאה 4-2019
מכרז 2-2019
מליאה 1-2020
מליאה 2-2020
מליאה 5-2020
מליאה 6-2020
הארכת מועד להגשת מכרז מס 2-2019
הארכת מכרז אולם ספורט 1-2020
מכרז דשא סינטטי לפרסום בעיתון
מכרז זוטא מס 2-2019 - התקנת פסלים בכיכרות
מכרז זוטא מס 4.2019 - עבודות אספלט וניקוז בשכונת דבה
מכרז זוטא מס 5-2018 - רכישת ואספקת פסלים לכיכרות
מכרז זוטא מס 5-2019 - עבודות ניקוז כביש ובריכת מקורות
מכרז זוטא מס 6-2019 - פיתוח דרך הולכי רגל 27
מכרז זוטא מס 7-2019 קיר תומך ועבודות אספלט 21
מכרז זוטא מס 8-2019 - מגרש דשא סינטטי
מכרז עבודות פיתוח משרד הפנים 2019 לפרסום
מכרז פומבי מס 6-2019 קניון נעלם שלב ב - ראמה
מכרז זוטא מס 8-2019 - מגרש דשא סינטטי
מכרז זוטא מס 9-2019 בית קברות לטיני ראמה
מכרז פומבי מס 10-2019 פיתוח דרכים חקלאיות 2018
מכרז פומבי מס 11-2019 נגישות מבני המועצה ראמה
מכרז פומבי מס 4-2020 פיתוח דרכים חקלאיות 2019
מכרז אולם ספורט 1-2020
מכרז מס 6-2020 עבודות פיתוח בית קברות מוסלמי
מכרז מס 2-2020 שיפוץ בניין המועצה ראמה
מכרז זוטא מס 1-202 0 קירות אספלטת תומכים
מכרז זוטא מס 2-2019 - התקנת פסלים בכיכרות
מכרז מס 1-2020 בניית אולם ספורט
מכרז מס 3-2020 עבודות פיתוח משרד הפנים 2019 ראמה
הארכת מכרז אולם ספורט 1-2020
מכרז הכשרת שביל תיירותי בגרעין העתיק -שלב ב - מס 07-2019
מכרז זוטא מס 9-2019 בית קברות לטיני ראמה
מכרז פומבי מס 6-2019 קניון נעלם שלב ב - ראמה
מכרז פומבי מס 6-2019 קניון נעלם שלב ב - ראמה
מכרז זוטא מס 1-2020 קירות תומכים ואספלט
מכרז מס 1-2020 בניית אולם ספורט
מכרז מס 2-2019 הכנת תוכנית מפורטת על קרקע פרטית
מכרז מס 7-2019 הכשרת שביל תיירותי בגרעין העתיק -שלב ב
מכרז פומבי מס 8-2019 הקמת משחקיה ספריה ציבורית
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – עד ליום ב', תאריך   11.1.2021 בשעה 12:00. מועד אחרון להגשת ההצעות - עד ליום ה', תאריך 21.01.2021 בשעה 12:30. פרטי האשכול  טלפון: 04-8276500, כתובת דוא"ל: oshrit@bkerem.org.il מצ"ב קובץ המכרז
מכרז 05-2020 נושמים לרווחה
מכרז 03-2020 עוס מיצוי זכויות
מכרז 02-2020 עוס לטיפול באזרחים ותיקים
מכרז 01-2020 עוס יתד
מערז 11-2020 עוזרת ספרנית
מכרז 09-2020מזכירת בית ספר יסודי .
מערז 11-2020 עוזרת ספרנית (1)מערז 11-2020 עוזרת ספרנית
מכרז 07-2020 פסיכולוג חינוכי מכרז 07-2020 פסיכולוג חינוכימכרז 07-2020 פסיכולוג חינוכי
מכרז 01-2020 עוס יתד (1)
מכרז 02-2020 עוס לטיפול באזרחים ותיקים
מכרז 03-2020 עוס מיצוי זכויות (1)
מכרז 05-2020 נושמים לרווחה
מכרז 07-2020 פסיכולוג חינוכי (1)
מכרז 09-2020מזכירת בית ספר יסודי (1)
מכרז 10-2020 רכז מתנדבים
מערז 11-2020 עוזרת ספרנית (2)
מכרז 09-2020מזכירת בית ספר יסודי (2)
מכרז מס 1-2021 ביצוע עבודות קירות תומכים ורחובות
מכרז מס 1-2021 ינואר ביצוע עבודות קירות תומכים ורחובות
מכרז מס 1-2021 ביצוע עבודות קירות תומכים ורחובות (2)
מכרז מס 1-2021 ביצוע עבודות קירות תומכים ורחובות - ינואר  
מכרז 2-2021 עבודות פיתוח כביש כניסה מערבית
بيان حول زيارة مقام سيدنا الخضر
     
ניהול וביצוע פרויקטים בתחום הבריאות והזדקנות בריאה ופעילה לאיגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי     תפקיד הפרוייקט הינו קידום תחום הבריאות וההזדקנות בריאה ברשויות האשכול ובאזור, באמצעות הובלה של מגוון
קול קורא לפרוייקטור לניהול וביצוע פרויקטים בתחום הבריאות - אשכול בית הכרם
מכרז פומבי מספר 5 הזמנה לקבלת הצעות תכנון, הקמה, הפעלה, שירות ותחזוקה של מערכות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית במסדרת אסדרת גגות קטנים במועצה מקומית ראמה
דרושים עובדים סוציאליים- נעורים מרץ 21
 מכרז זוטא מס 2-2021 ביצוע עבודות בית קברות אורתודוקסית - ראמה
מכרז מס' 5-2021 מערכת סולארי ביישוב ראמה
דוחות כספיים 2019
דוח ביקורת 2019
תהליך קבלת רישיון עסק
עדכון אגרת רישוי עסקים 2021
מפרט אחיד ראמה 2021
הטפסים בהליך רישוי עסקים
ביטול רישיון עסק והליך שימוע במדור רישוי עסקים
צו ארנונה לשנת 2022
תקציב מועצה לשנת 2022
דוחות כספיים 2021
תקציב מועצה 2023
תקציב מועצה 2022 - עדכון 1