Go to the menu Go to page content Go to the bottom menu

המכרזים 2020

הארכת מועד להגשת מכרז מס 2-2019
הארכת מכרז אולם ספורט 1-2020
מכרז מס 1-2020 בניית אולם ספורט
מכרז זוטא מס 1-2020 קירות תומכים ואספלט
מכרז אולם ספורט 1-2020
מכרז מס 2-2020 שיפוץ בניין המועצה ראמה
מכרז מס 3-2020 עבודות פיתוח משרד הפנים 2019 ראמה
מכרז פומבי מס 4-2020 פיתוח דרכים חקלאיות 2019
מכרז מס 6-2020 עבודות פיתוח בית קברות מוסלמי
מכרז 01-2020 עוס יתד (1)
מכרז 02-2020 עוס לטיפול באזרחים ותיקים
מכרז 03-2020 עוס מיצוי זכויות (1)
מכרז 05-2020 נושמים לרווחה
מכרז 07-2020 פסיכולוג חינוכי (1)
מכרז 09-2020מזכירת בית ספר יסודי (2)
מכרז 10-2020 רכז מתנדבים
מערז 11-2020 עוזרת ספרנית (2)