Go to the menu Go to page content Go to the bottom menu

גזברות

מחלקת הגזברות אחראית על תקציב המועצה עם כל המשתמע מכך, החל מבניית התקציב השנתי הרגיל לאותה שנה בתיאום עם המחלקות השונות ועד לאישורו במליאת המועצה. התקציב מהווה תוכנית העבודה שנתית של המועצה. המחלקה אחראית על הטיפול בתקציבי הפיתוח השונים מול משרדי הממשלה .ובנוסף המחלקה אחראית על ניהול תזרים המזומנים, אישור הזמנות וחשבונות לצורך קליטתם במערכת הנה"ח, ובשלב האחרון תשלום לספקים עפ"י כללי ההתקשרות עם הספק. המחלקה אחראית על מחלקת הנהלת חשבונות, מחלקת שכר ומחלקת גבייה.

בעלי תפקידים

קבלת קהל: שני - חמישי 08.00 - 16.00 | שבת 8:00 - 15:00

תפקיד שם דוא"ל טלפון
חשב שכר חוסאם סרחאן hashavot@rame.muni.il 04-9888065/233
הנה"ח לילה תובה acc@rame.muni.il 04-9888065/224
הנה"ח לובנה חוסין acc@rame.muni.il 04-9888065/224
גזבר המועצה נאסיף מוויס nasif@rame.muni.il 052-6313214

תקציב המועצה

תקציב מועצה 2022 - עדכון 1להורדת הקובץ
תקציב מועצה לשנת 2022להורדת הקובץ
אישור תקציב מ.מ ראמה לשנת 2019להורדת הקובץ
תקציב המועצה המקומית ראמה לשנת הכספים 2018להורדת הקובץ
תקציב המועצה המקומית ראמה לשנת הכספים 2017להורדת הקובץ
תקציב מועצה מקומית ראמה לשנת הכספים 2016להורדת הקובץ