Go to the menu Go to page content Go to the bottom menu

גבייה

מחלקת גבייה הינה מחלקה מרכזית בין מחלקות המועצה. אחראית על הכנסות המועצה מארנונה, אגרות והיטלים וטיפול בהשגות על ידי התושבים. מחלקת הגבייה במועצת ראמה שומרת מזה שנים בעזרת התושבים הנכבדים על אחוזי גבייה גבוהים מאוד, בשנת 2012 עמד אחוז הגביה על 98.35% בשנת 2015 אחוז הגביה היה 97%, 2017 אחוז הגבייה היה 96%, בשנת 2018 אחוז הגבייה (98%).

מידע ונהלים

שיעורי הארנונה נקבעים בצו המסים הנקבע ומאושר (מידי שנה) על ידי מועצת הרשות המקומית לגבי כל נכס (בנין , אדמה חקלאית או קרקע תפוסה) בהתחשב בארבעה קריטריונים עיקריים: סוג הנכס, שטחו (במ"ר) ,שימושו והאזור בו נמצא הנכס. חישוב הארנונה נקבע כמכפלת שטח הנכס בתעריף שנקבע על ידי מועצת הרשות

תהליכי ביצוע הגבייה: משלוח חשבונות תקופתיים ושנתיים לתושבים, מעקב מתמיד באמצעות מאזנים של החייבים מול התשלומים בפועל, סינון ואיתור מתמיד אחרי חייבים.

נקיטת אמצעי אכיפה מנהליים הכוללים: משלוח הודעות דרישה, התראות, עיקולי בנקים מטלטלים וברישום

נוהל הגשת בקשה להנחה:
טופס מס 1 – הנחה לפי מגוון הכנסה
טופס מס 2 – הנחה למטופלים בלשכת הרווחה

נוהל הגשת טפסים- צירף מסמכים: תלושי שכר לשלושת החודשים האחרונים של השנה שהסתיימה אוקטובר- נובמבר-דצמבר, צילום ת.ז. וספח , מעמד לא עובד (כולל לאישה) לכל מי שמתגורר בנכס מעל גיל 18 או תלושי שכר לשלושת החודשים האחרונים של השנה.

נוהל השגות על חשבון ארנונה שנתי:
התנגדויות יוגשו בתחילת השנה , 90 יום מיום קבלת חשבון ארנונה. השגות בגין: נכס ריק (ריק מחפץ ואדם), גודל נכס, נכס לא ראוי לשימוש، מהות השימוש בנכס

בעלי תפקידים

שעות קבלה:

מענה טלפוני: 04-9888065 שלוחה 108/117/147 פקס: 04-9905610

קבלת קהל: שני -חמישי 08.00 - 16.00 שבת 8:00 - 15:00

תפקיד שם דוא"ל טלפון
קופאית סימה ענבר gvia3@rame.muni.il 04-9888065/217
פקידת מחלקת גבייה מרים סמעאן gvia2@rame.muni.il 04-9888065/247
מנהל מחלקת גביה נדים קאסם nadem@rame.muni.il 052-7819084

קבצים להורדה

צו ארנונה לשנת 2019 מ.מ.ראמהלהורדת הקובץ
קריטריונים להנחת ארנונהלהורדת הקובץ
טיוטת תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס'...), התשע"ט-2019להורדת הקובץ
בקשה לקבלת הנחה מארנונה לבניין ריקלהורדת הקובץ
טופס בקשה לפטור לבנין שנהרס או ניזקלהורדת הקובץ
טופס בקשה לקבלת פטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבורלהורדת הקובץ
צו ארנונה לשנת 2022להורדת הקובץ